നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും
ഇലക്ട്രിക് എലിവേറ്റർ നിർമ്മാതാക്കൾ ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഇലക്ട്രിക് ലിഫ്റ്റര്‍ വില ഉണ്ടാക്കുന്നവന്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും http://mal.hdtflxg.com.

ഈ വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഈ പേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് എലിവേറ്റർ നിർമ്മാതാക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരരുത്.

കുക്കികൾ:
നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ അനുഭവം വ്യക്തിഗതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വെബ്സൈറ്റ് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക് എലിവേറ്റർ നിർമ്മാതാക്കൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ആവശ്യമായ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു.

ഒരു വെബ് പേജ് സെർവർ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാണ് കുക്കി. പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനോ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വൈറസുകൾ എത്തിക്കാനോ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. കുക്കികൾ നിങ്ങൾക്ക് അദ്വിതീയമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കുക്കി നൽകിയ ഡൊമെയ്‌നിലെ ഒരു വെബ് സെർവറിന് മാത്രമേ വായിക്കാനാകൂ.

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും സംഭരിക്കാനും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഓപ്ഷണൽ കുക്കികൾ സ്വീകരിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ചില കുക്കികൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ കുക്കികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യമായ കുക്കികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷി കുക്കികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഓർക്കുക, ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത്തരം സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മൂന്നാം കക്ഷി നൽകിയ സേവനങ്ങൾ വഴി ഉപയോഗിച്ചേക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, മൂന്നാം കക്ഷികൾ നൽകിയതും സംയോജിതവുമായ ഒരു വീഡിയോ പ്രദർശന ജാലകം ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ.

ലൈസൻസ്:
ഇലക്ട്രിക് ലിഫ്റ്റര്‍ വില ഉണ്ടാക്കുന്നവന്‍ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈസൻസർമാർ ഇലക്ട്രിക് എലിവേറ്റർ നിർമ്മാതാക്കൾ ലെ എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളുടെയും ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. എല്ലാ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഈ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായി ഇലക്ട്രിക് എലിവേറ്റർ നിർമ്മാതാക്കൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാം.

നിങ്ങൾ പാടില്ല:

ഇലക്ട്രിക് എലിവേറ്റർ നിർമ്മാതാക്കൾ
ൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ പകർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ഇലക്ട്രിക് എലിവേറ്റർ നിർമ്മാതാക്കൾ
ൽ നിന്ന് വിൽക്കുക, വാടകയ്ക്ക് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്-ലൈസൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രിക് എലിവേറ്റർ നിർമ്മാതാക്കൾ
ൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ പുനർനിർമ്മിക്കുക, തനിപ്പകർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പകർത്തുക ഇലക്ട്രിക് എലിവേറ്റർ നിർമ്മാതാക്കൾ
ൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കം പുനർവിതരണം ചെയ്യുക ഈ ഉടമ്പടി ഈ തീയതിയിൽ തുടങ്ങും.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ

ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ചില മേഖലകളിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും വിവരങ്ങളും പോസ്റ്റുചെയ്യാനും കൈമാറാനും അവസരം നൽകുന്നു. ഇലക്ട്രിക് ലിഫ്റ്റര്‍ വില ഉണ്ടാക്കുന്നവന്‍ അഭിപ്രായങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിലെ സാന്നിധ്യത്തിന് മുമ്പ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ അവലോകനം ചെയ്യുകയോ ഇല്ല. അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ലിഫ്റ്റര്‍ വില ഉണ്ടാക്കുന്നവന്‍, അതിന്റെ ഏജന്റുമാർ, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന പരിധി വരെ, ഇലക്ട്രിക് ലിഫ്റ്റര്‍ വില ഉണ്ടാക്കുന്നവന്‍ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബാധ്യത, നാശനഷ്ടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബാധ്യതയില്ല ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ.

ഇലക്ട്രിക് ലിഫ്റ്റര്‍ വില ഉണ്ടാക്കുന്നവന്‍ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാനും അനുചിതമോ നിന്ദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുന്നതോ ആയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നിക്ഷിപ്തമാണ്.

നിങ്ങൾ വാറന്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ലൈസൻസുകളും സമ്മതങ്ങളും ഉണ്ട്;
ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ പരിമിതികളില്ലാത്ത പകർപ്പവകാശം, പേറ്റന്റ്, വ്യാപാരമുദ്ര എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏതെങ്കിലും ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആക്രമിക്കില്ല;
അഭിപ്രായങ്ങളിൽ അപകീർത്തികരമായ, അപകീർത്തികരമായ, നിന്ദ്യമായ, അസഭ്യമായ, അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല, അത് സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്.
അഭിപ്രായങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമോ വാണിജ്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അഭ്യർത്ഥിക്കാനോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കില്ല.
നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലും ഫോർമാറ്റിലും മീഡിയയിലും ഉപയോഗിക്കാനും പുനർനിർമ്മിക്കാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പുനർനിർമ്മിക്കാനും എഡിറ്റുചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു നോൺ-എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലൈസൻസ് നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നൽകുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് ഹൈപ്പർലിങ്കിംഗ്:
മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ താഴെ പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം:

സർക്കാർ ഏജൻസികൾ;
സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ;
വാർത്താ സംഘടനകൾ;
ഓൺലൈൻ ഡയറക്ടറി വിതരണക്കാർ ലിസ്റ്റുചെയ്ത മറ്റ് ബിസിനസുകളുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്ക് ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്കുചെയ്യാം; കൂടാതെ
ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ, ചാരിറ്റി ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ, ചാരിറ്റി ഫണ്ട് റൈസിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയൊഴിച്ച് സിസ്റ്റം-വൈഡ് അംഗീകൃത ബിസിനസുകൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ് സൈറ്റിലേക്ക് ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചെയ്യാനിടയില്ല.
ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോം പേജിലേക്കോ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലേക്കോ മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റ് വിവരങ്ങളിലേക്കോ ലിങ്ക് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ലിങ്ക് ചെയ്‌തേക്കാം: (എ) ഒരു തരത്തിലും വഞ്ചനാപരമല്ല; (ബി) ലിങ്കുചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയുടെയും അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുടെയും സ്പോൺസർഷിപ്പ്, അംഗീകാരം, അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം എന്നിവ തെറ്റായി സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല; കൂടാതെ (സി) ലിങ്കിംഗ് പാർട്ടി സൈറ്റിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ യോജിക്കുന്നു.

ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് ലിങ്ക് അഭ്യർത്ഥനകൾ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം:

പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന ഉപഭോക്തൃ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് വിവര സ്രോതസ്സുകൾ;
കമ്മ്യൂണിറ്റി സൈറ്റുകൾ;
ചാരിറ്റികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അസോസിയേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ;
ഓൺലൈൻ ഡയറക്ടറി വിതരണക്കാർ;
ഇന്റർനെറ്റ് പോർട്ടലുകൾ;
അക്കൗണ്ടിംഗ്, നിയമം, കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ; കൂടാതെ
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യാപാര സംഘടനകളും.
ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ലിങ്ക് അഭ്യർത്ഥനകൾ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും: (എ) ലിങ്ക് നമ്മളെയോ ഞങ്ങളുടെ അംഗീകൃത ബിസിനസ്സുകളെയോ പ്രതികൂലമായി കാണുന്നില്ല; (ബി) ഓർഗനൈസേഷന് ഞങ്ങളോട് നെഗറ്റീവ് രേഖകളൊന്നുമില്ല; (സി) ഹൈപ്പർലിങ്കിന്റെ ദൃശ്യപരതയിൽ നിന്നുള്ള പ്രയോജനം ഇലക്ട്രിക് ലിഫ്റ്റര്‍ വില ഉണ്ടാക്കുന്നവന്‍ അഭാവം നികത്തുന്നു; കൂടാതെ (ഡി) ലിങ്ക് പൊതുവിഭവ വിവരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.

ലിങ്ക് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോം പേജിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്‌തേക്കാം: (എ) ഒരു തരത്തിലും വഞ്ചനാപരമല്ല; (ബി) ലിങ്കുചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയുടെയും അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും സ്പോൺസർഷിപ്പ്, അംഗീകാരം, അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം എന്നിവ തെറ്റായി സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല; കൂടാതെ (സി) ലിങ്കിംഗ് പാർട്ടി സൈറ്റിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ യോജിക്കുന്നു.

മുകളിലുള്ള ഖണ്ഡിക 2 ൽ ലിസ്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്കുചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രിക് ലിഫ്റ്റര്‍ വില ഉണ്ടാക്കുന്നവന്‍ എന്നതിലേക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ച് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. ദയവായി നിങ്ങളുടെ പേര്, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്, കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിന്റെ URL, ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും URL- കളുടെ ലിസ്റ്റ്, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ URL- കളുടെ ലിസ്റ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുക ലിങ്ക്. പ്രതികരണത്തിനായി 2-3 ആഴ്ച കാത്തിരിക്കുക.

അംഗീകൃത ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചെയ്യാം:

ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് നാമം ഉപയോഗിച്ച്; അല്ലെങ്കിൽ
യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ
ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് ലിങ്കുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും വിവരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ലിങ്കിംഗ് പാർട്ടി സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിലും ഫോർമാറ്റിലും അർത്ഥമാക്കുന്നു.
ഒരു ട്രേഡ്മാർക്ക് ലൈസൻസ് ഉടമ്പടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇലക്ട്രിക് ലിഫ്റ്റര്‍ വില ഉണ്ടാക്കുന്നവന്‍ ന്റെ ലോഗോയോ മറ്റ് കലാസൃഷ്ടികളോ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല.

ഉള്ളടക്ക ബാധ്യത:
നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു ഉള്ളടക്കത്തിനും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ക്ലെയിമുകൾക്കെതിരെയും ഞങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. അപകീർത്തികരമോ അശ്ലീലമോ ക്രിമിനൽ എന്നോ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമോ മറ്റ് ലംഘനങ്ങളോ ലംഘിക്കുന്നതോ ലംഘിക്കുന്നതോ വാദിക്കുന്നതോ ആയ ലിങ്കുകൾ (കൾ) ഒരു വെബ്‌സൈറ്റിലും ദൃശ്യമാകരുത്.

അവകാശങ്ങളുടെ സംവരണം:
ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള എല്ലാ ലിങ്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ലിങ്കും നീക്കംചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള എല്ലാ ലിങ്കുകളും ഉടനടി നീക്കംചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അതിന്റെ ലിങ്കുചെയ്യൽ നയവും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് തുടർച്ചയായി ലിങ്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഈ ലിങ്കുചെയ്യൽ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിക്കാനും അനുസരിക്കാനും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ലിങ്കുകൾ നീക്കംചെയ്യൽ:
ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിന്ദ്യമായ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഏത് നിമിഷവും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനും അറിയിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ലിങ്കുകൾ നീക്കംചെയ്യാനുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കും, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ബാധ്യസ്ഥരല്ല അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ല.

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നില്ല. അതിന്റെ പൂർണ്ണതയോ കൃത്യതയോ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ലഭ്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയൽ കാലികമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.

നിരാകരണം:
ബാധകമായ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി പരിധിവരെ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളും വാറന്റികളും നിബന്ധനകളും ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗവും ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. ഈ നിരാകരണത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല:

മരണത്തിനോ വ്യക്തിപരമായ പരിക്കിനോ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക;
വഞ്ചനയ്‌ക്കോ വഞ്ചനാപരമായ തെറ്റായ പ്രാതിനിധ്യത്തിനോ ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക;
ബാധകമായ നിയമപ്രകാരം അനുവദനീയമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളിൽ ഏതെങ്കിലും പരിമിതപ്പെടുത്തുക; അല്ലെങ്കിൽ
ബാധകമായ നിയമപ്രകാരം ഒഴിവാക്കപ്പെടാത്ത ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക.
ഈ വകുപ്പിലും ഈ നിരാകരണത്തിലും മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ബാധ്യതയുടെ പരിമിതികളും നിരോധനങ്ങളും: (എ) മുമ്പത്തെ ഖണ്ഡികയ്ക്ക് വിധേയമാണ്; കൂടാതെ (ബി) നിരാകരണത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന എല്ലാ ബാധ്യതകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നു, കരാറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബാധ്യതകൾ, പീഡനം, നിയമപരമായ ചുമതല ലംഘിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ.

വെബ്‌സൈറ്റും വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങളും സേവനങ്ങളും സൗജന്യമായി നൽകുന്നിടത്തോളം കാലം, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല.