നിലവിലെ സ്ഥാനം: ഇലക്ട്രിക് ലിഫ്റ്റര്‍ വില ഉണ്ടാക്കുന്നവന്‍>യോഗ്യതാ ബഹുമതി
യോഗ്യതാ ബഹുമതി

6e42a08f75884fc8b985db4a6da010c4.jpg

1. എക്ട്രിക്കല്‍ ലിഫ്റ്റര്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മിഷനുകളുടെ മനസ്സിന് പ്രേരിപ്പിക്കാം. അതെന്തുതരം പ്രോപ്പറേഷനാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉത്തരവുമുണ്ട്, കോർപ്പറേറ്റ് മിഷഷനുമായി എല്ലാ ജോലിക്കാരുടെയും ലക്ഷ്യവും തിരിച്ചറിയുന്നതാണ

2. എക്ട്രിക്കല്‍ ലിഫ്റ്റര്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ജോലിക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥാനത്തിന്റെ വിശദീകരണത് വ്യത്യസ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകള്‍ക്ക് ഒരേ സ്വപ്നം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനും കോര്‍പ്പറേറ്റ് മൂല്ല്യങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യാന

3. ഇലക്ട്രിക്ക് ലിഫ്റ്റര്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ മനസ്സ് ശക്തമാക്കാം. ഒരുപാട് വസ്തുക്കളും രേഖകളും മുഖേന ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മാനേജര്‍മാര്‍ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെയും പ്രശ്നവും പ്രസ്താവിപ്പിക്ക

4. ഇലക്ട്രിക്ക് ലിഫ്റ്റര്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കാന്‍ കഴിയും. എല്ലാവരും കൂടുതല്‍ പങ്ക് ചെയ്യണം, കൂടുതല്‍ വിജയം പ്രാപിക്കണം, സ്വന്തം ജോലിയുടെയും പ്രദേശത്തിലെയും ബഹുമാനം പ

5. എക്ട്രിക്ക് ലിഫ്റ്റര്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവരുടെ വികസിപ്പ് ജോലിക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിജയം ഒരു വ്യവസാനത്തിന്റെ വിശ്വാസം എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും ജീവിതത്തിന്റെയും കൂട്ടത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വ്യവസാനത്തില്‍ വിജയിച്ചാല്‍ തൊഴിലാളി

  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236